Στρατηγικές για την αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων


Η ελληνική αγορά εμφανίζεται καθαρά διπολική: Ένα τμήμα του πληθυσμού εξελίσσεται ταχέως, όσον αφορά την αγορά των βιολογικών προϊόντων, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός φαίνεται να βρίσκεται σε σοβαρή σύγχυση περί του αντικειμένου (ελπίζουμε αυτό το εύρημα να μην οφείλεται στα χαρακτηριστικά της δειγματοληψίας μας). Τα παραπάνω δείχνουν ότι η στρατηγική των παραγωγών και των υπευθύνων της αγροτικής πολιτικής πρέπει να στραφεί γύρω από τους ακόλουθους τρεις άξονες ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων:

Ενημέρωση και εκπαίδευση του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού. 
Οι καταναλωτές  θα επηρεαστούν φυσικά από τη σταδιακή διάχυση των καινοτομιών 
(Rogers, 1983). Η επιστήμη του μάρκετινγκ γνωρίζει ήδη πολλά για το πως διαχέεται 
μια καινοτομία στην αγορά. Τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν καινοτομία για το ευρύ 
κοινό, και κατ’ ουσίαν συγκρίνονται με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (όπως π.χ. οι 
φούρνοι μικροκυμάτων, τα walkman και οι οικιακοί Η/Υ). Υπενθυμίζεται ότι η 
γενικότερη καμπύλη διαχύσεως δείχνει ότι υπάρχει ένα τμήμα πληθυσμού (μεγέθους 
περίπου 2,5%-7%) το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι συγκεντρώνει τους ‘καινοτόμους’. 

Πρέπει λοιπόν να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά εκείνων των τμημάτων του 
πληθυσμού τα οποία θα αποτελέσουν τους προπομπούς του ευρύτερου ελληνικού 
πληθυσμού. Ταυτόχρονα πρέπει να προσδιοριστεί και το πώς αυτά τα τμήματα του 
πληθυσμού θα εκπαιδευθούν ώστε να αποκτήσουν βαθιά γνώση των βιολογικών 
προϊόντων (ο κυριότερος παράγοντας αγοράς στην παρούσα έρευνα). Ας μην ξεχνάμε 
ότι η αγορά των βιολογικών προϊόντων γίνεται με συνειδητό τρόπο και όχι 
παρορμητικά.

Ενδυνάμωση της ετικέτας βιολογικής εγγύησης. Αποδεικνύεται ότι η ύπαρξη ετικέτας 
αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αγορά των βιολογικών προϊόντων. Πρέπει λοιπόν 
να ενισχυθεί περαιτέρω ο θεσμός.

Αύξηση της ποικιλίας των διατιθέμενων ειδών βιολογικών τροφίμων. Παρατηρούμε ότι 
δημιουργείται μια καινούργια σειρά προϊόντων τα οποία θεωρούνται -τουλάχιστον αυτή 
τη στιγμή- διαφοροποιημένα. Απαιτείται λοιπόν η διαχείριση αυτής της σειράς με 
ολοκληρωμένο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή υποκατάσταση των αντίστοιχων 
συμβατικών προϊόντων. Υπάρχει ολοκληρωμένη γνώση στο μάρκετινγκ για το πώς 
μπορεί να γίνει αυτό. Ταυτόχρονα πρέπει να προσφερθούν ευρύτερα νέα προϊόντα με 
κεντρικά ελεγχόμενη διαχείριση. Μόνο η λελογισμένη και προγραμματισμένη ανάπτυξη, 
η οποία θα αποβλέπει στην κάλυψη συγκεκριμένων σημείων της ευρύτερης 
καταναλωτικής αγοράς, θα δημιουργήσει την απαιτούμενη συνεργία. Η μη ύπαρξη 
συγκεκριμένων ειδών βιολογικών προϊόντων (προϊόντα-κράχτες) θα επιφέρει ουσιώδη 
καθυστέρηση στην ευρύτερη ανάπτυξή.