Βιολογική Γεωργία: ορισμός και στόχοι...


Είναι η χρησιμοποίηση επιστημονικών και εμπειρικών δεδομένων, με σκοπό την παραγωγή υγιεινών προϊόντων, τα οποία δεν περιέχουν χημικά υπολείμματα.


Για τους βιοκαλλιεργητές ο άνθρωπος και το περιβάλλον αποτελούν πρώτη προτεραιότητα. Οι καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζουν, είναι τέτοιες ώστε οι φυσικοί πόροι (έδαφος , νερό κ.α.) να διατηρούνται και όπου είναι δυνατόν να βελτιώνονται.Στόχοι

 • Η παραγωγή τροφής υψηλής θρεπτικής αξίας σε επαρκή ποσότητα.
 • Η διατήρηση και μακροπρόθεσμη αύξηση της γονιμότητας των εδαφών.
 • Η ελαχιστοποίηση όλων των μορφών ρύπανσης, που προέρχονται από την γεωργική πρακτική.
 • Η προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας (ποικιλία ζωής) των γεωργικών οικοσυστημάτων.
 • Η ισορροπία μεταξύ ζωικής και φυτικής παραγωγής.
 • Να προσφέρει στους παραγωγούς διαβίωση σύμφωνη με τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, να καλύψει τις βασικές ανάγκες τους και να τους παρέχει επαρκές εισόδημα και ικανοποίηση από την εργασία τους, σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
 • Να εξετάσει τον ευρύτερο κοινωνικό και οικολογικό αντίκτυπο των αγρο-οικοσυστημάτων.
 • Να χρησιμοποιήσει, όσο είναι δυνατόν, ανανεώσιμες πηγές σε γεωργικά συστήματα οργανωμένα σε τοπικό επίπεδο.

Επιγραμματική αναφορά πρακτικών της βιολογικής γεωργίας
Η διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους επιτυγχάνεται με:

 • την αμειψισπορά
 • την λίπανση με φυσικής προέλευσης ουσίες
 • την χλωρή λίπανση
 • την συγκαλλιέργεια
 • την εδαφοκάλυψη

Η προστασία των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες στηρίζεται περισσότερο στην πρόληψη και λιγότερο στην καταστολή. Στην περίπτωση που πρέπει να γίνει επέμβαση με κάποιο φυτοπροστατευτικό προϊόν, αυτό είναι φυσικής προέλευσης και εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2092/91.


Για τον έλεγχο των ζιζανίων εκτός από το παραδοσιακό βοτάνισμα, γίνεται και εδαφοκάλυψη με διάφορα υλικά, ακολουθείται πρόγραμμα αμειψισποράς καθώς και ηλιοαπολύμανση.